การอบรมด้านการถ่ายภาพและการขายสินค้าออนไลน์

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมด้านการถ่ายภาพและการขายสินค้าออนไลน์”  ณ ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

 
 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 หัวข้อการถ่ายภาพ Pack Shot   เริ่มเวลา 09.00-10.30 น.

  

 

ส่วนที่ 2 หัวข้อการสร้างเพจใน “Facebook” เพื่อการขายออนไลน์ เริ่มเวลา 10.30-12.00 น.