การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า” ณ ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร