คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมทำสบู่แฟนซี สำหรับชุมชนแหลมทองพัฒนา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำสบู่แฟนซี สำหรับชุมชนแหลมทองพัฒนา” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนแหลมทองพัฒนา

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยชสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 2 3