การอบรมด้านการถ่ายภาพและการขายสินค้าออนไลน์

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมด้านการถ่ายภาพและการขายสินค้าออนไลน์”  ณ ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร     โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หัวข้อการถ่ายภาพ Pack Shot   เริ่มเวลา 09.00-10.30 น.      ส่วนที่ 2 หัวข้อการสร้างเพจใน “Facebook” เพื่อการขายออนไลน์ เริ่มเวลา 10.30-12.00 น.      

การให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

  เมื่อ ช่วงบ่าย วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มาให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร   โดยสินค้าหลักที่ชุมชนต้องการพัฒนาคือ เหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์ ซึ่งทางชุมชนอยากพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์     

การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า” ณ ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

การจัดอบรมเรื่องการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์เบื้องต้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์เบื้องต้น” ณ ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร